Artikel 1. Algemeen:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door “IkShopOnline”, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door “IkShopOnline” uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. “IkShopOnline” is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door “IkShopOnline” zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

Artikel 2. Offertes:

1. “IkShopOnline” is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst:

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. “IkShopOnline” behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft “IkShopOnline” het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd:

1. Alle door “IkShopOnline” genoemde leveringstermijnen van 3 tot 5 werkdagen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan “IkShopOnline” bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient “IkShopOnline” schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door “IkShopOnline” opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval “IkShopOnline” de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van “IkShopOnline” op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan “IkShopOnline” te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst:

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. “IkShopOnline” zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal “IkShopOnline” de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal “IkShopOnline” daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal “IkShopOnline” geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan “IkShopOnline” kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding:

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft “IkShopOnline” naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van “IkShopOnline” op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan “IkShopOnline” ter kennis gekomen omstandigheden “IkShopOnline” goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien “IkShopOnline” de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is “IkShopOnline” bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van “IkShopOnline” schadevergoeding te vorderen. 
4. “IkShopOnline” heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder reden van opgaaf.

Artikel 7. Ruilen:

U mag non-food producten retourneren binnen 14 dagen, mits onbeschadigd en ongeopend. Je betaald zelf de kosten voor het retour zenden van de bestelling. De retourkosten dient de klant zelf te betalen.

Artikel 8. Niet geleverde/beschadigde producten:

Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

Indien een product zodanig is beschadigd dat het niet meer genuttigd kan worden, kan je contact met ons opnemen zodat we een passende oplossing kunnen aanbieden. Laat ons dit z.s.m. maar binnen 48u na ontvangst weten. (Mail, WhatsApp, chat of Facebook)

* Bij een klacht over een beschadigd product, dien je wel altijd het product te bewaren. Wij kunnen om foto’s vragen óf om het product terug te sturen.

Disclaimer:

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.